Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ | Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφείται (1851-1911)

0
%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2B%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25A0%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%252C
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, γραμμένο από τον ίδιο.
Μουσείο Παπαδιαμάντη (Σκιάθος)Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4 Μαρτίου 1851. Ἐβγήκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἴτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 ὑπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰ ξένας γλώσσας. Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, καὶ ἐδοκίμαζα νὰ συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη Ἡ Μετανάστις ἔργον μου εἰς τὸ περιοδικὸν Σωτῆρα. Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν εἰς τὸ Μὴ χάνεσαι. Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδας.

%25CE%2597%2B%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25A0%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7
Η υπογραφή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911), από το χειρόγραφο του διηγήματος «Τ’ ἀερικὸ στὸ δέντρο» (1907)
 
25CE259125CE25BB25CE25AD25CE25BE25CE25B125CE25BD25CE25B425CF258125CE25BF25CF25852B25CE25A025CE25B125CF258025CE25B125CE25B425CE25B925CE25B125CE25BC25CE25AC25CE25BD25CF258425CE25B7252C
Παιδικό σχέδιο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *